سیستم تاسیسات جانبی

sys-tasisat-janebi

سیستم تاسیسات جانبی

سیستم تاسیسات جانبی

طراحی تفصیلی، نظارت و مشاوره مهندسی سیستم تاسیسات جانبی

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”