توانمندی ها

talent-1

توانمندی ها

توانمندی ها

شرکت سیکو خدمات مختلفی را در انجام پروژه ها بشرح زیر ارائه می نماید:

الف) مديريت پروژه ها

• مديريت طرحها و پروژه ها

• برنامه ريزي و کنترل پروژه

• نظارت عاليه و كارگاهي

• بازرسي و نظارت بر مراحل ساخت كالا

“ادامه مطلب”