خود شوینده سیستم کولینگ

khodshuyande

خود شوینده سیستم کولینگ

خود شوینده سیستم کولینگ

طراحی و تامین یکدستگاه فیلتر آب خود شوینده اتوماتیک سیستم کولینگ
مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”