پیش تصفیه پساب صنعتی

pish-tasfie

پیش تصفیه پساب صنعتی

بخش : پروژه ها

طراحی و ساخت سه دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم پیش تصفیه پساب صنعتی

مالک: شرکت SPEC (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

کارفرما: شرکت گروه صنعتی هوایار

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت ۲

تاریخ شروع پروژه: اسفند ماه ۱۳۹۲

مدت زمان انجام پروژه: ۳ ماه

شرح پروژه:

• پکیج تزریق مواد پلی الکترولیت آنیونیک

• پکیج تزریق FeCl3

• پکیج تزریق آب آهک