مدلینگ سه بعدی

modeling-sebodi

مدلینگ سه بعدی

برچسب ها :

بخش : پروژه ها

طراحی تفصیلی و مشاوره مهندسی، مدلینگ سه بعدی و تهیه دستورالعمل های راه اندازی سیستم تاسیسات جانبی

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت ۲

تاریخ شروع پروژه: خرداد ماه ۱۳۹۲

مدت زمان انجام پروژه: ۶ ماه

شرح پروژه:

طراحی تفصیلی و مشاوره مهندسی، مدلینگ سه بعدی (PDMS)، تهیه نقشه ها و مدارک Hazardous Area Classification تمامی بخشها، طراحی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله و مخازن و تهیه دستورالعمل های راه اندازی سیستم تاسیسات جانبی