خود شوینده سیستم کولینگ

khodshuyande

خود شوینده سیستم کولینگ

خود شوینده سیستم کولینگ

طراحی و تامین یکدستگاه فیلتر آب خود شوینده اتوماتیک سیستم کولینگ
مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت ۲

تاریخ شروع پروژه: اسفند ماه ۱۳۹۱

مدت زمان انجام پروژه: ۲ ماه

شرح پروژه:

طراحی، خرید و نظارت بر نصب و راه اندازی یک دستگاه فیلتر خود شوینده اتوماتیک به ظرفیت ۶۶۰ متر مکعب بر ساعت با سایز Mesh 50 میکرونی جهت فیلتراسیون بخشی از آب در گردش در برجهای خنک کننده.