بارگیری اسکله صادرات

bargiri-eskele-saderati

بارگیری اسکله صادرات

بخش : پروژه ها

مهندسی طرح تقویت سازه سکوی بارگیری اسکله صادرات نفت خام سیری

مالک: شرکت نفت فلات قاره ایران

کارفرما: شرکت پرتو تدبیر پارس (پروژه تعویض بازوهای بارگیری اسکله نفتی سیری شرکت فلات قاره)

محل پروژه: جزیره سیری- اسکله نفتی فلات قاره

تاریخ شروع پروژه: آبان ماه ۱۳۹۰

مدت زمان انجام پروژه: ۶ ماه

شرح پروژه:

انجام مهندسی پایه طرح تقویت سازه سکوی بارگیری جهت نصب بازوهای بارگیری جدید بر روی اسکله نفتی جزیره سیری شامل برداشت اطلاعات سایت و تهیه نقشه های عین ساخت و انجام بازرسی های غیر مخرب سازه سکوی بارگیری و انجام عملیات مهندسی طرح تقویت سازه سکوی بارگیری اسکله نفتی سیری